Vlastivědné listy Slezska

V roce 2016 vydala opavská pobočka Matice slezské další dvě čísla Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy. Jednalo se již o 42. ročník tohoto časopisu, v oblasti matiční ediční činnosti lze tedy mluvit o tradici, která si zaslouží, aby se o ni pečovalo. Bohužel, každá tradice dřív nebo později narazí na překážky, které buď překoná anebo které ji ukončí. V posledních letech se opavská pobočka potýkala s finančními ztrátami při vydávání tohoto časopisu, a to i když byl časopis dotován z prostředků města Opavy. Časopis vycházel v poměrně nízkém nákladu 500 ks na číslo, jednotková cena časopisu byla tak skoro dvojnásobně vyšší, než za kterou se prodává. Zvýšení ceny vzhledem ke klesajícímu počtu čtenářů z řad odběratelů i příležitostných kupujících nepřicházel v úvahu. Změna dotačních podmínek města Opavy pro ediční činnost od roku 2017, odchod dlouholetého odpovědného redaktora Ing. Vlastimila Kočvary a určitá „únava“ autorů článků, která se začala projevovat – to vše spolu s finančními ztrátami donutilo vedení opavské pobočky Matice jako vydavatele časopisu, aby se zamyslelo co s časopisem dál.

Po projednání celé situace s některými členy redakční rady časopisu se vedení rozhodlo připravit pro rok 2017, kdy si Matice připomíná 140. výročí své činnosti, pouze jediné, mimořádné číslo, které by čtenářům nabídlo novou podobu časopisu a které by pod novým názvem „Vlastivědné listy Slezska“ navázalo na dosavadní „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy“.

V květnu 2017 se sešla redakční rada, složená jak z některých dosavadních členů, tak i nových, a projednala všechny aspekty nové podoby časopisu. Funkce odpovědné redaktorky se dočasně ujala předsedkyně opavské pobočky Matice slezské Ing. Jana Novotná Galuszková, ve funkci výkonného redaktora dál pokračoval Mgr. Martin Sosna, a to až do konce roku 2021. Od roku 2022 se funkce výkonného redaktora ujal Mgr. Michal Kubica, Ph.D.

Vlastivědné listy Slezska 2017

„Vlastivědné listy Slezska“ navazují na dosavadní Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, vydávané Maticí slezskou dvakrát ročně. Tématem letošního dvojčísla, ke kterému uvnitř časopisu najdete mnoho zajímavého, je Slezsko a matiční činnost, jednotlivé rubriky pak tematicky roztřiďují články různého zaměření a nabízejí tak čtenářům možnost vybrat si pouze ty, které je zajímají. Přehled celého obsahu najdete v odkazu níže.

Dvojčíslo Vlastivědných listů Slezska 2017, jehož vydání bylo finančně podpořeno z rozpočtu města Opavy, je distribuováno zdarma jak dosavadním odběratelům, tak i novým potenciálním čtenářům např. z řad širokého okruhu škol na území Opavska i Slezska, dalším zájemcům je k dispozici mj. na Městském informačním centru v Opavě. Součástí časopisu je i jednoduchý dotazník, který by měl napomoci nasměrovat budoucnost časopisu. Budeme rádi, pokud nám prostřednictvím tohoto dotazníku nebo i jiným způsobem sdělíte svůj názor.

Pokud máte zájem o výtisk dvojčísla Vlastivědných listů Slezska 2017, které je zdarma, či máte zájem se od nového roku přihlásit k odběru našeho časopisu, kontaktujte prosím náš sekretariát telefonicky na čísle 606732270 nebo e-mailem na adrese: maticeslezska@atlas.cz.Vlastivědné listy Slezska 2018

Vážení čtenáři,

v návaznosti na loňské mimořádné dvojčíslo Vlastivědných listů Slezska, které bylo vydáno u příležitosti 140. výročí matiční činnosti ve Slezsku a které nabídlo novou podobu časopisu, Vám nyní nabízíme dvojčíslo letošní. Je tedy zřejmé, že po určitých pochybnostech o další budoucnosti Vlastivědných listů jsme se rozhodli v jejich vydávání pokračovat. Přispěla k tomu jak kladná reakce vás, čtenářů, na loňské číslo, tak i náš pocit odpovědnosti za udržení tradice, která v případě Vlastivědných listů trvá již více než čtyři desítky let. Také zájem mnohých z vás pomoci nám s novou podobou časopisu prostřednictvím dotazníku, který jste pro nás vyplnili, nám v našem rozhodnutí pomohl. Rozhodli jsme se zatím s časopisem pokračovat v podobě rozsáhlejšího dvojčísla vydávaného jednou ročně a čas ukáže, zda u této podoby zůstaneme. Stejně jako v loňském roce i letos jsme zvolili nosné téma časopisu, kterým nemůže být tentokrát nic jiného než naše stoletá jubilantka – naše republika! Věřím, že se vám bude letošní dvojčíslo Vlastivědných listů líbit.

Jana Novotná Galuszková
odpovědný redaktorVlastivědné listy Slezska 2019

Vážení čtenáři,

dostává se k vám jubilejní vydání časopisu, který vychází již 45 let. V průběhu své historie časopis měnil název, podobu i vydavatele, navzdory všem změnám si však zachoval své vlastivědné zaměření, prostřednictvím kterého do dnešních dnů napomáhá lepšímu poznání malé části naší vlasti – Slezska.

Slezsko známé i neznámé je mottem letošního dvojčísla, v kterém se mj. dočtete, jak se stolovalo na středověkých knížecích dvorech, jaké akce se ve Slezsku odehrály v souvislosti s 30. výročím listopadu 1989, jak se dnes žije slezským aeroklubům či jak se v průběhu 170 let změnila Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě. Nově zavedená rubrika vám přiblíží muzejní expozice z různých koutů Slezska.

Věřím, že v našem časopise najdete témata, která vás zajímají, a že i jiný pohled na věci všeobecně známé vás zaujme. Přeji vám příjemné čtení.

Jana Novotná Galuszková
odpovědný redaktorVlastivědné listy Slezska 2020

Vážení čtenáři,

i když nám všem rok 2020 přinesl mnoho nejistoty, omezení a negativních zpráv, jsem ráda, že i letos vám můžeme nabídnout náš tradiční časopis. Také Matice slezská jako jeho vydavatel se musela v průběhu roku vypořádat s nečekanými těžkostmi. Bylo nutné najít způsob, jak v období, kdy se nemohla setkávat redakční rada časopisu, pracovat na přípravě dalšího dvojčísla. Bylo nutné rozhodnout, zda i přes snížení finanční podpory z externích zdrojů jako logického důsledku „koronavirové krize“ bude možné vydat časopis v tištěné podobě, na kterou jsou jeho čtenáři zvyklí. A v neposlední řadě bylo nutné vyhodnotit, zda v takto nejisté době má vůbec smysl ve vydávání časopisu pokračovat.

Díky nadšení a úsilí našeho výkonného redaktora Mgr. Martina Sosny se nakonec ve spolupráci s autory podařilo připravit další obsáhlé dvojčíslo Vlastivědných listů plné zajímavých článků a díky vyšší finanční podpoře ze strany Matice slezské je vydat. Přála bych si, aby vám náš časopis umožnil ponořit se do „slezských příběhů“ a alespoň na chvíli zapomenout na ten současný zvláštní svět kolem nás.

Jana Novotná Galuszková
odpovědný redaktorVlastivědné listy Slezska 2021

Vážení čtenáři,

odlišnosti a výjimečnosti – to jsou aspekty, na které jsme se zaměřili v tématu letošního dvojčísla našeho časopisu. Oblast nynějšího českého Slezska stála ve vzdálenější i nedávné minulosti zpravidla na periferii zájmu a pozornosti aktérů „velkých dějin“. Zpravidla, nikoli však vždy. Navíc snad ve všech fázích dějinného vývoje nacházíme vzájemné vlivy a kontakty s mimoslezskými centry. Také při pohledu „dovnitř“ Slezska rozpoznáváme rozdíly, ať už se jedná o lokální nebo tematické diference, či třeba o rozdílnosti v jednání a osudech lidí. Téma čísla se zrcadlí i v našich stálých rubrikách, v nichž si mj. můžete přečíst příběhy lidí, kteří ze „slezské periferie“ prorazili do světa.

Rozhodl jsem se z rodinných důvodů a kvůli značnému pracovnímu zaneprázdnění letošním rokem uzavřít své působení ve funkci redaktora Vlastivědných listů. Bylo mi ctí se tímto způsobem osm let podílet na tvorbě našeho časopisu. Děkuji odpovědné redaktorce Ing. Janě Novotné Galuszkové a všem členům redakční rady, zejména Bc. Martě Linzmajerové, PhDr. Ondřeji Haničákovi a Mgr. Pavlu Petrovi, za plodnou spolupráci, své manželce za všestrannou pomoc, rady a trpělivost a Vám všem, našim čtenářům, za zájem o Vlastivědné listy. Věřím, že i v příštím roce Vám budeme moci připravit časopis plný zajímavostí z historie, přírody i současnosti našeho Slezska.

Mgr. Martin Sosna
výkonný redaktorPokud nejste naším pravidelným odběratelem a máte o časopis zájem, volejte na tel. číslo 606732270 nebo pište na adresu: maticeslezska@atlas.cz.